1. Anvendelsesområde

1.1 Anvendelse af nærværende internetsider, der leveres af ArjoHuntleigh og/eller dennes datterselskaber (herefter "ArjoHuntleigh", "ArjoHuntleighs websted"), er kun tilladt på basis af nærværende vilkår for anvendelse. Nærværende vilkår for anvendelse kan omarbejdes, rettes eller udskiftes med andre vilkår og betingelser, f.eks. i forbindelse med køb af produkter og serviceydelser. Når der logges på, eller – såfremt pålogning ikke kræves – når man begynder at anvende ArjoHuntleighs websted, indebærer det accept af nærværende vilkår for anvendelse i den aktuelle udgave.

2. Serviceydelser

2.1 På ArjoHuntleighs websted tilbyder ArjoHuntleigh specifik information og software, samt – alt efter sammenhæng – relateret dokumentation, til visning eller download.

2.1 På ArjoHuntleighs websted tilbyder ArjoHuntleigh specifik information og software, samt – alt efter sammenhæng – relateret dokumentation, til visning eller download.

3. Registrering, adgangskode

3.1 Nogle sider på ArjoHuntleighs websted kan være beskyttet med adgangskode. Af hensyn til sikkerheden i forbindelse med forretningstransaktioner er det kun registrerede brugere, der har adgang til disse sider. ArjoHuntleigh forbeholder sig ret til at nægte en hvilken som helst bruger at blive registreret. ArjoHuntleigh forbeholder sig specielt ret til at afgøre, om adgang til bestemte websteder, hvor der tidligere har været fri adgang, skal afhænge af registrering. ArjoHuntleigh har ret til, når som helst og uden at være forpligtet til at angive nogen grund, at nægte brugeren ret til adgang til det adgangskodebeskyttede område ved at blokere brugerdataene (som defineret nedenfor).

3.2 I forbindelse med registrering skal brugeren afgive nøjagtige oplysninger og skal, såfremt oplysningerne ændres i tidens løb, informere ArjoHuntleigh om dette (i det omfang, det er muligt: online) uden unødig forsinkelse. Brugeren skal sikre, at brugerens e-mailadresse, som den oplyses til ArjoHuntleigh, er aktuel og er en adresse, hvor brugeren kan kontaktes.

3.3 I forbindelse med registreringen får brugeren oplyst en adgangskode, der består af et bruger-id og en adgangskode ("brugerdata"). Første gang, brugeren opnår adgang, skal brugeren ændre den adgangskode, vedkommende har modtaget fra ArjoHuntleigh, til en adgangskode, som kun brugeren kender. Brugerdataene giver brugeren mulighed for at få vist eller ændre sine data, eller – alt efter sammenhæng – at tilbagetrække sit samtykke til databehandling.

3.4 Brugeren skal sikre, at brugerdataene ikke er tilgængelige for tredjeparter, og er ansvarlig for alle transaktioner og andre aktiviteter, der udføres under adgang med dennes brugerdata. Ved afslutning af hver enkelt online session, skal brugeren logge af fra de adgangskodebeskyttede websteder. Hvis og i den udstrækning, brugeren bliver klar over, at tredjeparter misbruger brugerens brugerdata, skal brugeren informere ArjoHuntleigh om dette uden unødig forsinkelse, på skrift eller – afhængigt af omstændighederne – via e-mail.

3.5 Efter modtagelse af varskoet iht. paragraf 3.4 skal ArjoHuntleigh nægte adgang til det adgangskodebeskyttede område under de pågældende brugerdata. Adgang vil kun kunne genoprettes på baggrund af ansøgning fra brugeren til ArjoHuntleigh eller ved fornyet registrering.

3.6 Brugeren kan når som helst ved skriftlig henvendelse kræve, at vedkommendes registrering slettes, under forudsætning af, at sletningen ikke er i modstrid med korrekt udførelse af kontraktmæssige forhold. I så fald sletter ArjoHuntleigh alle brugerdata og brugerens øvrige gemte personligt identificerbare data, så snart de pågældende data ikke længere behøves.

4. Rettigheder til anvendelse af information, software og dokumentation

4.1 Anvendelsen af al information, software og dokumentation, der er tilgængelig på ArjoHuntleighs websted, er underlagt nærværende vilkår for anvendelse eller, i tilfælde af opdatering af information, software eller dokumentation, underlagt de gældende licensvilkår, der tidligere er aftalt med ArjoHuntleigh. Separat aftalte licensvilkår har forrang i forhold til nærværende vilkår for anvendelse.

4.2 ArjoHuntleigh giver brugeren ikke-eksklusiv og uoverdragelig ret til at anvende den information, software og dokumentation, der er tilgængelig for brugeren på ArjoHuntleighs websted, i det aftalte omfang eller – i tilfælde af, at der ikke findes en sådan aftale – i det omfang, det er tilsigtet fra ArjoHuntleighs side i forhold til at gøre dette tilgængeligt.

4.3 Software skal være vederlagsfrit tilgængeligt i objektkode. Der er ingen ret til, at kildekoden skal gøres tilgængelig. Det gælder ikke kildekode med relation til open source-software, hvis licensvilkår har forrang over nærværende vilkår for anvendelse i tilfælde af overførsel af open source-software, og hvis vilkår kræver, at kildekoden gøres tilgængelig. I så fald skal ArjoHuntleigh gøre kildekoden tilgængelig til gengæld for betaling af omkostningerne.

4.4 Brugeren må ikke på noget tidspunkt distribuere information, software eller dokumentation til nogen tredjepart, og må heller ikke udleje eller på anden vis gøre det tilgængeligt. Medmindre dette er tilladt i henhold til obligatorisk lovgivning, må brugeren ikke ændre softwaren eller dokumentationen og må heller ikke opbryde eller dekompilere softwaren, eller adskille nogen form deraf. Brugeren må tage én sikkerhedskopi af softwaren, såfremt det er nødvendigt for at sikre fremtidig brug.

4.5 Information, software og dokumentation er beskyttet af ophavsretslovgivningen og internationale aftaler om ophavsret, samt af alle andre love og bestemmelser, der er relateret til intellektuel ejendom. Brugeren skal overholde sådanne love og må specifikt ikke fjerne eventuel alfanumerisk kode, mærkninger eller meddelelser om ophavsret, hverken fra informationen, softwaren eller dokumentationen.

5. Intellektuel ejendom

5.1 Uagtet de specifikke bestemmelser i § 4 i nærværende vilkår må information, varemærkenavne og andet indhold på ArjoHuntleighs websted ikke ændres, kopieres, reproduceres, sælges, lejes, anvendes, suppleres eller på anden vis anvendes på nogen anden måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra ArjoHuntleigh.

5.2 Udover rettighederne til anvendelse og andre rettigheder, der udtrykkeligt er tildelt heri, tildeles brugeren ikke andre rettigheder, ligesom der heller ikke medføres nogen pligt til at tildele rettigheder til, herunder, men ikke begrænset til, virksomhedens navn eller intellektuelle ejendomsrettigheder, såsom patenter, varemærker eller brugsmodeller.

6. Brugerens pligter

6.1 Når brugeren anvender ArjoHuntleighs websted, må brugeren ikke

  • overtræde nogen intellektuel ejendomsret eller andre proprietære rettigheder;
  • uploade indhold, der indeholder en virus, en såkaldt trojansk hest eller noget andet program, der kan beskadige data; 
  • overføre, gemme eller uploade hyperlinks eller indhold, som brugeren ikke har ret til at bruge, specielt i tilfælde, hvor sådanne hyperlinks eller sådant indhold overtræder fortrolighedsforpligtelserne eller er ulovlige;  
  • distribuere annoncering eller uopfordrede e-mails (såkaldt "spam") eller fejlagtige advarsler om virus, defekter eller lignende materiale, og brugeren må ikke opfordre til eller kræve deltagelse i nogen form for lotteri, sneboldssystemer, kædebreve, pyramidespil eller lignende handlinger.

6.2 ArjoHuntleigh kan når som helst nægte adgang til ArjoHuntleighs websted, specielt hvis brugeren ikke opfylder de forpligtelser, der fremgår af nærværende vilkår for anvendelse.

7. Hyperlinks

7.1 ArjoHuntleighs websted kan indeholde hyperlinks til tredjeparters websider. ArjoHuntleigh påtager sig ikke noget ansvar i forhold til indholdet på sådanne websider og hverken fremstiller eller støtter sådanne websider eller deres indhold som ArjoHuntleighs egne. ArjoHuntleigh har heller ikke nogen kontrol over oplysningerne på sådanne websider og er ikke ansvarlig for det indhold og de oplysninger, der angives på dem. Anvendelse af sådanne websider sker alene på brugerens eget ansvar.

8. Ansvar for defekter i adkomst eller kvalitet

8.1 For så vidt information, software eller dokumentation bliver stillet gratis til rådighed, er ethvert ansvar for defekter i forhold til kvalitet eller adkomst til information, software og dokumentation, specielt i forhold til korrekthed eller manglende defekter eller manglende anmeldelse eller tredjepartsrettigheder i forhold til fuldstændighed og/eller egnethed til et formål ekskluderet, bortset fra tilfælde, der involverer forsætlig forsømmelse eller svindel samt personskade eller dødsfald.

8.2 Oplysningerne kan indeholde generelle beskrivelser i relation til de enkelte produkters tekniske muligheder, som eventuelt ikke vil være tilgængelige i visse tilfælde (f.eks. grundet produktændringer). Kravene til produktets ydeevne skal derfor gensidigt aftales i hvert enkelt tilfælde på tidspunktet for købet.

9. Andre forpligtelser, virus

9.1 ArjoHuntleigh påtager sig ikke yderligere ansvar, medmindre det er et lovkrav. Bortset fra i tilfælde af dødsfald eller personskade, der skyldes ansvarspådragende adfærd, frasiger ArjoHuntleigh og dette websteds hosts sig hermed ethvert ansvar for alle former for påkrav, tab, erstatningskrav og alle andre former for krav med hensyn til alle informationer og/eller serviceydelser, der leveres på vores websted, herunder, men ikke begrænset til, direkte, indirekte, hændelige eller driftsmæssige tab eller skader, kompensation eller tab af indtjening eller data, uanset om årsagen er brud på kontrakt eller garanti, retskrænkelse eller erstatningsret (herunder forsømmelse), produktansvar eller andet.

9.2 Selvom ArjoHuntleigh bestræber sig på at holde ArjoHuntleighs websted fri for virus, kan ArjoHuntleigh ikke give nogen form for garanti for, at webstedet er virusfrit. Brugeren skal af hensyn til sin egen sikkerhed tage de nødvendige forholdsregler for at sikre passende sikkerhedsmæssige tiltag.

10. Eksportregler

10.1 Eksport af specifik information, software og dokumentation kan, eksempelvis grundet disses natur eller tilsigtet formål eller destination, være underlagt godkendelse. Brugeren skal nøje overholde eksportreglerne for information, software og dokumentation, specielt EU-reglerne, samt reglerne i de enkelte EU-medlemsstater og i USA.

10.2 På anmodning skal ArjoHuntleigh informere brugeren om de relevante kontaktsteder for yderligere information.

11. Beskyttelse af private data

I forhold til indsamling, anvendelse og behandling af personligt identificerbare data for brugeren af ArjoHuntleighs websted skal ArjoHuntleigh overholde gældende lovgivning vedrørende beskyttelse af private data og ArjoHuntleighs politik om beskyttelse af private oplysninger (link), der er tilgængelig via hyperlink på ArjoHuntleighs websted.

12. ANSVARSFRASKRIVELSE

12.1 ArjoHuntleighs websted indeholder oplysninger om produkter, der måske er og måske ikke er tilgængelige i bestemte lande, og som, hvis de er tilgængelige, kan være eller ikke være godkendt til salg af en offentlig myndighed til anvendelse ved forskellige indikationer og restriktioner i forskellige lande. Hvert enkelt land har specifikke love, regler og lægefaglig praksis vedrørende kommunikation af medicinske eller andre oplysninger om medicinske produkter på internettet. Intet heri skal opfattes som opfordring til køb af eller promovering af noget produkt, der ikke er godkendt iht. love og regler i de stater eller lande, hvor læseren er bosiddende.

13. Værneting, lovvalg

13.1 ArjoHuntleighs websted drives og administreres af virksomheder med firmaadresse i Sverige. Tjenester og materialer på dette websted ydes "som det forefindes", og ArjoHuntleigh og webstedets hosts frasiger sig udtrykkeligt enhver garanti, udtrykkelig eller underforstået, i den udstrækning, loven tillader, herunder, men ikke begrænset til, garantier for tilfredsstillende kvalitet, salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, med hensyn til tjenesten og alle materialer. Såfremt noget på dette websted opfattes som værende i strid med gældende lov i et andet land, er det ikke hensigten, at dette websted skal tilgås af personer fra det pågældende land, og enhver, der måtte være underlagt sådanne love vil ikke være berettiget til at anvende vores serviceydelser, medmindre vedkommende kan godtgøre over for os, at en sådan anvendelse vil være lovlig. Nærværende vilkår for anvendelse er underlagt og afgøres i henhold til de gældende lokale love.

Har du brug for hjælp?

Kontakt venligst dit lokale kontor. .